Lhůty revizí:

 

elektrické spotřebiče:

Skupina A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímo uživateli.
Skupina B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).
Skupina C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
Skupina D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.).
Skupina E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

 

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2
Skupina elektrických spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče a nářadí držené v ruce Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B

Třídy I

1 x za 3 měsíce 1 x za 6 měsíců
Třídy II a III 1 x za 6 měsíců
C

Třídy I

1 x za 6 měsíce 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III 1 x za 12 měsíců
D Třídy I, II a III 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
E Třídy I, II a III 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců

 

 

elektrické instalace:

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
- (viz ČSN 33 2000-3, popř. další normy souboru ČSN 33 2000
Druh prostředí
- (dle dříve platných norem)
Třídy vnějších vlivů
- (dle ČSN 33 200-3)
Revizní lhůty v rocích
Základní, normální Normální2), tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1,CA1, CB1, dále pak BA4, BA5 5
Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci Přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
Mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1
S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu3) AG3, AH3, BE2, BE3 2
Venkovní, pod přístřeškem

Umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace - viz též např. PNE 33 2000-2)

4
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru
se zvýšeným rizikem ohrožení osob
Umístění elektrického zařízení Využití a konstrukce budovy
(dle ČSN 33 2000-3)
Revizní lhůty v rocích
Prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 (zároveň též BA1) 2
Zděné obytné a kancelářské budovy BD1 (může být též BD2) 54)
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BD4, BA2 3
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (dle ČSN 730823) CA2 2
Pojízdné a převozné prostředky   15)
Prozatímní zařízení staveniště   0,56)

 

Pokud se na instalaci v určitém prostoru nebo objektu vztahuje podle uvedené tabulky (na základě různých hledisek) více než jedna revizní lhůta, bere se z nich lhůta nejkratší.

 

 

 

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací provedených
v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů
části 7 souboru ČSN 33 2000
Elektrická instalace v prostoru Provedena dle oddílu Doporučená revizní lhůta v rocích
Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 701 3
Prostory plaveckých bazénů a fontán 702 1
Místnosti se saunovými kamny 703 3
Staveniště a demolice 704 0,5
Zemědělská a zahradnická zařízení 705 3
Omezené vodivé prostory 706 3
Zařízení pro zpracování dat 707 5
Parkovací místa karavanů v kempech 708 1
Venkovní osvětlení 714 4

 

Text a tabulky jsou převzaty z ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6.

 

 

Stroje:

Lhůty pro ověřování bezpečnosti elektrických zařízení strojů v provozu má byt v souladu s §4 odst. 2 nařízení vlady č. 378/2001 Sb.
Z něj vyplývá: kontroly zařízení se musí provádět nejméně jednou za 12 mesíců!


Hromosvody:

podle staré normy:


Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky
atmosférické a statické elektřiny dle dříve platné ČSN 34 1390
Druh objektu Objekt podle povahy zpracovávaných látek Revizní lhůty v rocích
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE33), CA2 2
Ostatní Všechny, kromě BE2, BE3, CA2 57)

 

 

podle nové normy:

 

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem
a přepětím dle souboru ČSN 62305
Hladina ochrany Vizuální kontrola v rocích Úplná revize v rocích Kritické systémy, úplná revize v rocích
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1
    ©2012 Anežka Kunstarová